CSH Systems respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door CSH Systems worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.csh-systems.nl (hierna aangeduid als: “de website”).

CSH Systems acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. CSH Systems zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

CSH Systems verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan CSH Systems, zoals bij:

  • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen u en CSH Systems/ het maken van afspraken, al dan niet via de website;
  • Het versturen van chatberichten middels de website;
  • Het versturen van een bericht of het aanvragen van een offerte, al dan niet via een (contact)formulier op de website.

Persoonsgegevens worden door CSH Systems verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en CSH Systems gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en CSH Systems

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door CSH Systems gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen of om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Indien u een overeenkomst met CSH Systems hebt gesloten, dan wel u CSH Systems een verzoek heeft gedaan om eventueel een overeenkomst met u te sluiten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren c.q. uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en CSH Systems gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een partij aan wie CSH Systems de voor u uit te voeren werkzaamheden uitbesteedt, aan de bank om uw betaling te kunnen effectueren en postorderbedrijven om zendingen voor u te kunnen uitvoeren. Indien de in het kader van een overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, kan CSH Systems de betreffende overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich bij CSH Systems aanmeldt voor nieuwsbrieven of andere commerciële mailings. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder in elk geval uw e-mailadres, worden door CSH Systems uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde mailings te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze mailings uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Bij het (her)installeren van Pc’s en laptops, alsmede het verrichten van reparatie- en/of andere werkzaamheden ten aanzien van uw apparatuur, kan CSH Systems toegang verkrijgen tot uw computerbestanden en persoonlijke gegevens. In geval de werkzaamheden worden uitgevoerd door derden, zal CSH Systems, indien mogelijk, de harddisk van uw apparaat verwijderen voordat CSH Systems het apparaat aan de betreffende derde beschikbaar stelt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wat vaak aan de orde is bij nieuwere apparatuur, dan geldt het bepaalde in deze privacy code ook ten aanzien van deze derden.

Alle informatie en gegevens die op uw apparatuur zijn opgeslagen, of anderszins van u zijn verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat betekent onder meer dat bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen, niet worden geopend, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming vraagt CSH Systems onder meer indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld indien een productcode nodig is om een betaald programma te activeren. Bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen, zullen nimmer ter beschikking worden gesteld van derden, anders dan in verband met de omstandigheid dat de werkzaamheden door een derde worden uitgevoerd, en ook dan uitsluitend zoals hiervoor is beschreven.

Echter dient u zich ervan bewust te zijn dat bestandsnamen en verkleinde weergaven van plaatjes (zogenaamde thumbnails) voor CSH Systems dan wel de uitvoerende derde partij altijd zichtbaar zijn. Dit geldt tevens voor afzenders van e-mailberichten, de daarin vermelde onderwerpen en bij het opstarten van het e-mailprogramma openstaande e-mailberichten. Dit betekent dat indien er sprake is van vertrouwelijke informatie ter zake, CSH Systems u adviseert een adequate back-up te maken van de gegevens en de gegevens van de apparatuur te verwijderen alvorens de apparatuur voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen.

Tenzij u nadrukkelijk hebt aangegeven dat de op uw apparatuur opgeslagen gegevens blijvend mogen worden verwijderd, wordt bij elke herinstallatie een dubbele back-up van uw foto’s, documenten, e-mailberichten, adresboek en overige gegevens gemaakt. Deze back-ups worden in de werkruimte van CSH Systems bewaard waarbij CSH Systems er zorg voor draagt dat uw gegevens beveiligd worden opgeslagen. Voor het verwijderen van back-upgegevens van klanten van CSH Systems hanteert CSH Systems vaste tijdsintervallen. Dit betekent dat uw back-upgegevens tussen 14 en 30 dagen na oplevering van de werkzaamheden door CSH Systems worden verwijderd. CSH Systems verwijdert back-upgegevens in beginsel niet direct na oplevering omdat de mogelijkheid bestaat dat niet alle gegevens na oplevering correct zijn teruggeplaatst op uw apparatuur, dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een nalaten van CSH Systems, maar kan ook optreden door wijziging van het besturingssysteem, e-mailprogramma of andere programmatuur.

Van de hierboven vermelde bewaartermijnen kan altijd op uw verzoek worden afgeweken, zo kunnen back-upgegevens langer worden bewaard, indien u dit wenselijk vindt. Ook kunnen back-upgegevens eerder worden verwijderd indien u nadrukkelijk aangeeft dat u deze back-upgegevens niet langer nodig hebt. Indien CSH Systems back-upgegevens op uw verzoek eerder verwijdert of zonder mededeling uwerzijds de bewaartermijn niet heeft verlengd, geschiedt dit uiteraard voor uw eigen risico.

Hebt u specifieke wensen met betrekking tot de wijze waarop CSH Systems uw informatie en gegevens verwerkt, dan kunt u dat aangeven en tracht CSH Systems u hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Het personeel van CSH Systems alsmede derden aan wie CSH Systems de voor u uit te voeren werkzaamheden eventueel uitbesteedt, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren, conform het bepaalde in deze privacy code.

b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van CSH Systems .

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CSH Systems of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen CSH Systems of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van CSH Systems en de exploitant van de chatmodule op de website om de website en e-mailvoorzieningen van CSH Systems , respectievelijk de chatmodule op de website te kunnen exploiteren, de exploitant van door CSH Systems gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals Google Drive en Dropbox), de telecomprovider van CSH Systems voor het opslaan van de hieronder bedoelde telefoongesprekken en het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens op facturen, met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van CSH Systems te kunnen verzorgen. In dit kader maakt CSH Systems voorts gebruik van het boekhoud-/administratieprogramma Exact Online; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

CSH Systems maakt op zijn locaties gebruik van beveiligingscamera’s waarmee beelden van bezoekers opgenomen worden. CSH Systems doet dit om diefstal te voorkomen en om de veiligheid voor bezoekers en werknemers van CSH Systems te vergroten. De beelden worden door CSH Systems uitsluitend bekeken indien daar een gegronde reden voor is, bijvoorbeeld omdat zich een calamiteit heeft voorgedaan. Dat een of meer beveiligingscamera’s zijn geplaatst, wordt op de betreffende locatie aangeduid.

Indien u telefonisch contact met PC Refresh opneemt, wordt het telefoongesprek opgenomen en mogelijk nageluisterd als daar in het kader van uw (aan)vraag of de met u gesloten overeenkomst aanleiding voor is. Ook worden telefoongesprekken opgenomen en nageluisterd om te kunnen beoordelen hoe CSH Systems zijn service mogelijk kan verbeteren voor zijn klanten. Indien u CSH Systems belt, wordt u bij aanvang van het gesprek geïnformeerd of het gesprek wordt opgenomen.

Ook genereert CSH Systems interne statistieken met betrekking tot (reparatie)opdrachten die CSH Systems uitvoert; de combinatie van persoonskenmerken, zoals geslacht, geschatte leeftijd, type apparaat en soort (reparatie)opdrachten worden daarbij onderzocht en verwerkt tot statistieken. De genereerde statistieken zijn uiteindelijk niet herleidbaar tot u als individu en zijn dus zoveel mogelijk anoniem. CSH Systems genereert deze statistieken voor efficiëntiedoeleinden om zodoende zijn dienstverlening te kunnen verbeteren.

COOKIES DIE PC REFRESH GEBRUIKT

CSH Systems gebruikt functionele, analytische cookies en marketingcookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. CSH Systems gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt CSH Systems middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CSH Systems zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch CSH Systems , noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van onze website niet optimaal kunt benutten. In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre CSH Systems van cookies gebruik maakt.

UW RECHTEN

U heeft het recht om CSH Systems te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Onverminderd hetgeen hierboven over bewaartermijnen is vermeld, worden persoonsgegevens door PC Refresh slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. CSH Systems legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

CSH Systems verwerkt persoonsgegevens voornamelijk in de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Er zullen echter gevallen zijn waarin CSH Systems uw persoonsgegevens buiten de EER moet overdragen. Dit is aan de orde in verband met het gebruik van bepaalde programmatuur door CSH Systems , zoals Google Drive en Dropbox. CSH Systems zal in dat verband de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als CSH Systems , zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.